Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
 •  Sekcja ds. Organizacyjno - Kadrowych
Dodatkowe informacje
 1. Sekcja ds. Organizacyjno - Kadrowych realizuje zadania w zakresie spraw:
 1. kadrowych;
 2. organizacyjnych;
 3. archiwizacji;
 4. obsługi kancelarii do ochrony informacji niejawnych
 1. Do zadań Sekcji ds. Organizacyjno - Kadrowych należy w szczególności:
 1. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;
 2. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej;
 3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
 4. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 5. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
 6. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 7. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 8. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.
 9. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 10. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 11. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
 12. prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 13. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
 14. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 15. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 16. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 17. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
 18. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;
 19. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
 20. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
 21. bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych;
 22. udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom do tego uprawnionym;
 23. egzekwowanie zwrotu dokumentów niejawnych;
 24. kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów niejawnych w kancelarii niejawnej oraz jednostce organizacyjnej;
 25. wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony;
 26. prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami niejawnymi;
 27. wykonywanie list płac strażaków i pracowników cywilnych komendy.

 Komórka nadrzędna

 •  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim
Pracownicy
 
Imię i Nazwisko

Sławomir Iwańczuk

Stanowisko

Kierownik sekcji

Godziny przyjęć i nr pokoju 

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30

Zakres obowiązków 

mł. bryg. mgr Sławomir Iwańczuk

tel. (83) 3527751
 
pok. 8
 

Imię i Nazwisko

Wojciech Koza

Stanowisko

Starszy specjalista

Godziny przyjęć i nr pokoju 

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30

Zakres obowiązków 

mgr inż. Wojciech Koza

tel. (83) 3527767
 
pok. 12