Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansowych
 

Dodatkowe informacje
 
Do zadań  Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Finansowych należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
 2. prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
 1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej;
 2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową;
 3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
 4. zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 1. a.  dokonywania wstępnej kontroli :
 1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 1. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków  pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
 2. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 3. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej.
   


Komórka nadrzędna

 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim
 

Pracownicy

Imię i Nazwisko

Bożena Książek

Stanowisko

Główny księgowy

Godziny przyjęć i nr pokoju

poniedziałek - piętek 7:30 – 15:30

Zakres obowiązków

asp. Bożena Książek

tel. (83) 352-77-64
 
pok. nr. 7