Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Szczegółowe dane komórki
 
Nazwa komórki
 •  Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza
 

Dodatkowe informacje 

 1. Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza realizuje zadania w zakresie spraw:
 1. ratowniczych;
 2. szkoleniowych.
 1. Do zadań  Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej należy w szczególności:
 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 4. wykonywanie  podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 5. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 6. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 7. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach, poznawanie własnego terenu działania;
 8. prowadzenie doskonalenia zawodowego;
 9. udział w aktualizacji stanu gotowości operacyjnej, procedur ratowniczych, dokumentacji operacyjnej;
 10. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
 11. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i ksr-g na obszarze powiatu;
 12. organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
 13. inicjowanie  przedsięwzięć  w  zakresie  kultury  fizycznej  i  sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu;
 14. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej.


Komórka nadrzędna

 •  Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim
 

Pracownicy

Imię i Nazwisko

Ryszard Chwalczuk

Stanowisko

Dowódca JRG

Godziny przyjęć i nr pokoju 

poniedziałek - piątek

7:30 - 15:30

Zakres obowiązków 

st. kpt. inż. Ryszard Chwalczuk

tel. (83) 352-77-59