Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
 
  1. Komenda Powiatowa PSP w Radzyniu Podlaskim jest jedną z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej powołanej na mocy ustawy z dnia 24.08.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1230 ze zm.) jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami.
  2. Organizację Komendy Powiatowej PSP określa stosowny regulamin ustalony przez komendanta powiatowego i zatwierdzony przez komendanta wojewódzkiego PSP.
  3. Komenda Powiatowa PSP stanowi aparat pomocniczy komendanta powiatowego, będącego organem właściwym do wykonywania zadań i kompetencji PSP na obszarze powiatu oraz w postępowaniu administracyjnym.
  4. Komendanta Powiatowego PSP powołuje spośród oficerów PSP Komendant Wojewódzki PSP, w porozumieniu ze starostą, a także odwołuje po zasięgnięciu opinii starosty.
  5. Koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP są pokrywane z dotacji celowej budżetu państwa.
  6. Od 1 stycznia 1999 r. Komenda Powiatowa PSP stanowi również jednostkę organizacyjną będącą aparatem pomocniczym kierownika powiatowych służb, inspekcji i straży.
  7. Podstawowe akty prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w Polsce to: ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 ze zm.) oraz wyżej wymieniona ustawa o PSP.