Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Do zadań komendanta powiatowego PSP należy:
 
 1. kierowanie komendą powiatową PSP,
 2. organizowanie jednostek ratowniczo - gaśniczych,
 3. organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego (KSR-G),
 4. dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSR-G na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,
 5. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
 6. współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie,
 7. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 8. opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
 9. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 10. wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
 11. wstępne ustalanie przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz  miejscowego zagrożenia,
 12. organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
 13. szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
 14. współdziałanie z zarządem powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej.
 
          Komendant Powiatowy PSP przynajmniej raz na rok składa informację radzie powiatu o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu.
 
          Na polecenie starosty informację taką właściwy komendant obowiązany jest składać w każdym czasie.