Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
        Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim przyjmuje interesantów we wszelkich sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej powiatu oraz funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim w każdy poniedziałek w godzinach 11.00 - 15.00. Pod nieobecność Komendanta Powiatowego PSP interesanci przyjmowani są przez Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP.
        W zależności od charakteru sprawy interesant może zostać skierowany do wydziału właściwego ze względu na zakres realizowanych zadań.
 

Pisma i wnioski mogą być kierowane pisemnie w formie:

•osobistego doręczenia w siedzibie komendy (21-300 Radzyń Podlaski, ul. Pomiarowa 1);
•listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim
 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Pomiarowa 1;
•faksem na numer; (83) 352-77-66;
•poczty elektronicznej na adres: kp_radzyn@straz.lublin.pl
 

     W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim można uzyskać informacje w zakresie:

•zgłoszenia odbioru przeciwpożarowego obiektów
•zgłoszenia organizacji imprez masowych
•zgłoszenia obiektów do zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży
•możliwości zatrudnienia w jednostkach ppoż. i podjęcia nauki w szkołach pożarniczych
•uzyskania zaświadczenia o zaistniałym pożarze lub miejscowym zagrożeniu
•uzyskania zaświadczenia o zatrudnieniu w KP PSP Radzyń Podlaski
•prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych na wniosek zainteresowanych stron